Category: Peio Ospital

ELIZA eta eliza

By , 2019/05/07 12:40

ELIZA eta eliza

 

Parisko “Notre Dame” katedralaren suteak jendeen gogo-bihotzak barnaki jo eta hunkitu ditu mundu osoan gaindi, sinestunak berdin ez-sinestunak.

Lehenbiziko harridura eta emozioa pasa eta gero, gertakari huntaz irakurketa asko egiten ari da. Kalte edo makur materiala baino haratago, asko dira gertakari huntan “aldien ezaugarri” bat ikusten dutenak. Huntaz nahiko nuke gaur arizan, ene iritzia beste batzuenari juntatuz.

Berehala baztertuko nuke okerra iduritzen zautan irakurketa hauxe: gertakari huntan ikustea Jainkoaren aserrearen agerbidea, edo Haren gaztigua eta mendekua, gizakiek egin bekatu guziengatik merezitua. Aspaldi du, beste anitzek bezala (agian!), beldurraren pastoraltza garaian erakatsi zaukuten Jainko justizigile zorrotz eta gaztigatzaileari bizkarra eman niola, Jesusek errebelatu Maitasunezko Jainkoaren baitan sinestea eta konfiantza jartzeko.

Neretzat, sutearen irudirik indartsuena eta deigarriena gezi gisako dorrearen lehertzea gelditzen da. Horrekin batera zizpildurik gelditu da 800 bat urte zituen zurezko teilatua, “oihana” deitua. Nere bigarren harridura izan da biharamunean ikustea katedrala barnean gertatu kalteak uste baino arinagoak zirela. Hala nola, gurutzea eta aldarea han zeuden xutik eta sendo, batere kaltetuak. Berdin, nahiz beharbada piska bat inarrosiak, zutik gelditu dira ere pareta nagusiak.

Nola ez ikusi hor kleroek maila desberdinetan osatzen duten Eliz-piramidalaren lehertzea eta aldi berean kristau herriak osatzen duen azpi-egituraren sendotasuna?

            Irakurketa profetiko horren egitera deitzen gaituzte tokian berean ikusle batenganik altxatu hitz hauek: “Neretzat, gertakari hunek zerikusia du Elizaren gaurko egoerarekin. Suak berea egin du, ondotik hobeki bireraikitzeko parada emanez. Biluzte bat da.” Eta ere Jean Casanave-n lerro hauek: “Eliza, fededunen herria, ez ote da bere barnean bizitzen ari Parisko harrizko untzia zauritu duen drama berdina? Zurezko eta berunezko teologien arteko ezkontzak historiaren ekaitzaldi eta inarrosaldietarik gerizatzeko muntatu teilatu sendoa ez ote da hurtzen ari? Bi mila urteko tradizio biziaren egitura ez ote bera arraildua? Hainbeste instituzio eta kongregazioen arteko nahasketak ez ote du sutea hazten? Segurantzazko zimendu gainean finkatuak zeuden zutabe eta ostiko-arkuen sendotasuna ez ote du inarrosten aldi berean liluratzen eta beldurtzen gaituen unibertso berri batek? “Notre Dame”n suteak mingarriki markatzen du aldi baten amaiera eta zabaltzen beste baten hastapena.

Hitz hauek ere altxatu ditut bestalde Yann Raison du Cleuziou historialari eta soziologoaren ahotik: “Bata bestearen ondotik agertu diren eskandaloek (pedofilia, apezeriaren homosexualitatea, seroren bortxaketak…) ondorio larriak ekarri dituzte, Joanes Paulo II.ak Eliza birkokatu nahian jarri zituen lau ardatzak kordokatzen dituelako: morala sexuala, boterearen zentralizazioa Erroman, komunitate berriak, gazteria. Ondorioz, katolizismoaren instituzionaltasuna bera da inarrosia eta “ebanjelizatze berria”ren sinesgarritasuna zalantzan jarria.“

ELIZA – fededunen Herria – arra-eraikitzea da orai erronka, eliza – harrizko eraikinaz aparte. Galderak orduan sortzen dira: nor izanen da arkitektoa, nor langileak? Zoin izanen dira planoak?

Gauza bat argi dago: behar premiatsuena da indarrean dagon eklesiologia errotik berrikustea. Elizaren diseinu piramidalak kleroak jarri ditu bataiatu guzien gainetik, hauen gain “botere sakratu“ bat jarriz. Desoreka hau gehiegikeri eta nahasketa askoren iturria izan da, eta errotik xuxendu beharra dago. Lan huni artaz eta kuraiaz lotu behar da, semenarioetarik hasita.

Jesus “Arkitekto Buruak“ hortarako “planoak“ utzi zauzkigun: “…zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi zuen mutil“ (Mt 20, 27), eta helburua argi eta garbi jarri zuen: itsuek ikus dezaten, mainguak ibil diten, lepradunak garbi geldi diten eta elkorrek entzun dezaten, hilak pitz diten eta behartsueri berriona mezutua izan dadin. Hori da “Erreinua“ bideratzea. Azkenean, ez dira harriak garrantzizkoak. Zapalduak diren bizitza guziak – miseria ekonomikoagatik, indarkeri politikoagatik, nagusigo kulturalengatik… – dira arra-altxatu beharrak. Harri biziak harrizko harriak baino lehen. Makurrik handiena ez da tenplo baten andeatzea, bainan bai, injustiziaren ondorioz, pertsoneri eta planetari egina zaioten eguneroko indarkeria eta kalte izigarria.

Hortarako eskuak, langileak, behar dira, segur! Eta gogo-oneko guziak ongi-etorriak dira, fededun izan ala ez, berdin beste erlijionetakoak, emazteeri toki nasaia emanez. “Notre Dame“ katedralaren sutea ikusiz mundu osoan denek bat egin duten bezala.

Eta… ez da bost urtetako lana izanen…

 

                                                                                                                                 Peio Ospital

                                                                                                                                 2019-04-29

 

JUSTIZIA ERREPARATZAILEA

By , 2018/11/28 09:58

 

JUSTIZIA  ERREPARATZAILEA
Joanden udan ezagutzerat emanak izan zaizkigun eliz-gizonek egin sexu abusuek erreakzio ugari sortu dute Elizaren baitan eta Elizatik kanpo. ELIZAN MINTZA lan taldearen azken bilkura orokorrean hauetaz gogoetak egiteko parada izan dugu Ebanjelio pasarte batetik abiatuz (Lk 10, 25­37). Biktimekin bat eginez, parte hartzaileek argi eta garbi agertu dute krimen hoiek sortarazten duten higuindura eta jazartzea, bai kaltegileeri buruz eta bai hau guzia urtetan estali duten apezpiku eta eliz agintarieri buruz. Ainitzek, biktimak haurrak izanik, beren burua ere kaltetua senditu dute.
Gure ingurune hurbilean agertu erreakzioetan altxatu dut Xipri-rena (HERRIA N° 3470 eta 3471). Erreakzio nahiko “korporatista” iduritu zait. Aitortzen du pedofilia Elizaren historian gertatu nahaskeri eta “eskandaluak baino larriagoa [dela] batere dudarik gabe, haurrak hunkitzen baititu.” Eta eskandalu hauen plazaratzea emaiten du GPA, PMA edo homoen arteko ezkontzaren aldeko “lobien” kondu, edo “antiklerikalismo zaharkitu” baten kondu. Esplikazione nahiko motza iduritzen zait, eta ez du aipatzen Justiziaren egitekoa eta biktimeri egin kaltearen erreparatzea.
“Erreparatzea” aipatzen du aldiz apezpikuak fededunak deituz azaroaren 16an “otoitz eta barur” egun bat egitera. Otoitz eta barurak lagunt dezakete agian biktimeri egin kalteaz kontzientzia hartzen, bainan nihundik ere ez dira nahikoak “elizkide batzuek gure diosesan haur heldugabeen gain egin sexu abusu guzien erreparatzeko”. Erreparazioak besterik eta ainitzez gehiago galdegiten du, aski da biktimen lekukotasunak entzutea edo irakurtzea, bihotza zabalduz.
“Panorama” huntan bi “berri on” ikusten ditut. Lehena, Frantziako Apezpikuen Konferentziak Lourdes-en hartu erabakia: apezek egin sexu abusuen aztertzeko eta argitzeko komisio independente bat sortzea. Beste baldintzarik gabe. Misione hau Jean-Marc Sauvé-ren esku uzteak berme edo “garantia” bat ere emaiten du (agian ez da  trabarik izango han edo hemen!).
Bigarren “berri ona” da Stéphane Jacquot politika-kontseilari eta idazleak (adibidez “Pardonner l’irréparable” – Ed. Salvator) Frantziako apezpikueri luzatu eskaera: diosesa bakotxean “Justizia Erreparatzaile” komisione bat sortzea. Hau da hemen doi bat argitu nahiko nukeena.
Stéphane Jacquot-k, kristau fedeak eta Errepublikaren ideia zehatz batek sustaturik, dio gizaki baten bizitza ez dela berak egin delituetan mugatzen. Hobeago bihur daiteke bigarren aukera edo xantza bat emaiten baldin bazaio barkamenaren bidez. Pedofiliari dagokionez, biktimek erreparazio ekintza konkretu bat igurikatzendutela idazten du apezpikueri. Bidea Justizia Erreparatzailea izan daiteke. Zer da bada kontzeptu hau?
Justizia Erreparatzailearen oinarrian dago printzipio hau: jarrera kriminalak, biktimari egin kalteaz gain, komunitate osoa eta krimen egilea bera kaltetzen ditu.
Krimenak zuzeneko biktima du lehen lehenik kalteturik uzten. Justizia Erreparatzaileak emaiten dio biktimari bere bizitzaren gain ekintza kriminalak izan duen ondorio zehatza adierazteko aukera, bere burua oinaztatzen duten galdeeri erantzuna ukaiteko aukera, eta krimen egilea berak egin jestu edo ekintzetaz errespontsabilizatze prozesuan parte har arazteko aukera.
Aldi berean, krimen egileari emana zaio krimenaren zergatiaren historia kondatzeko aukera, krimenak zer ondorio izan duen bere bizitzan kondatzeko aukera, eta biktimarekin gauzak, ahal den neurrian, xuxentzeko aukera. Kaltegilea biktimari egin kalteaz jabetu behar da, egin kaltearen erreparatzera behartua da, hortarako ahalbideak hartuz, kaltea ahal den neurrian erreparatzeko. Horrek biktimari buruzko enpatia eskatzen du, damu sendimendua, borondate ona eta aldatzeko xedea.
Krimenak zeharkako biktima bat ere egiten du: komunitatea. Hau arras argi gelditzen da krimen egileak eliz-gizon edo eliztar laikoak direnean. Kristau Komunitate osoa da zauritua eta kaltetua gertatzen. Eta horrek Komunitateari erantzunkizunak sortzen dizkio: alde batetik ekintza kriminalen biktimak lagundu eta bestetik kaltegileen bergizarteratzean parte hartu. Biktimak bide hortarik ardiets ditzake justizia penalak asetzen ez dituen beharrak (informazio beharra, gertatuaz egia erraiteko beharra, justizi prozesuan bere tokia hartzeko eskubidea, erreparazio beharra…) betetzeko bidea. Gisa berean Komunitateak kaltegilea lagunt dezake egin duen kalteaz kontzientzia
hartzen eta hunen erreparatzeko ahalbideak hartzen. Helburua da kaltegilea ere Komunitatean ber­integratzea, kasu zonbaitetan presondegiratzea baztertu gabe.
Azkenean, Justizia Erreparatzaileak biktimaren, kaltegilearen eta komunitatearen parte hartzea suposatzen du, hiruak dira erreparatze prozesuaren erdigune. Helburua da alderdi guzieri krimenak egin zauriak sendatzea eta egin kaltea erreparatzea, eta, ondorioz, denen arteko lokarria ber-lotzea, bake soziala indartzea eta krimenen errepikapena saihestea.
Justizia Erreparatzailea(edo Errestauratiboa)ren nozioa 2014an sartua izan da frantziar legean, justizia penalaren osogarri bezala, bainan ez ordezko bezala. Eta hunen arauekin guziak ez ados izanikan ere, ebaluaketetan agertzen da biktimek ainitz estimatzen dituztela esku hartze erreparatzaileak justizia tradizionalaren osogarri bezala.
Burutzeko, iduritzen zait gure berehalako eginbidea bikoitza dela:
-gure inguruan ezagut ginetzazkeen biktimak hitza hartzera gomitatu, preskripzioa egon edo ez (biktimen sufrimenduak ez du prezkripziorik), eta haueri geriza eskaini, -S. Jacquot-ren proposamena bultzatu eta apezpikuaren ganik ardietsi Justizia Erreparatzaile
komisione bat baitezpada eta lehen bai lehen sort gure diosesan.
Peio Ospital 2018-11-26

LUR BERRI BAT MOLDATZERAT DEITUAK

By , 2018/05/10 07:47

Segitzen dut urtarrilaren 25eko (N° 3434) eta martxoaren 15eko (N° 3441) astekari hunen aleetan abiatu sailarekin, hiru goi-mailako unibertsitate-ikasle gaztek berriki argitaratu duten liburuaren irakurketarekin (Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie eta Anne Guillard). Liburuaren izenburua da “Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien” (Ed. De l’Atelier). Kontserbatismoaren bide antzuari uko eginik eta garapenezko bidearen hautua eginik, gazte hauek proposatzen dute bestelako urrats bat: munduaren bidera joaitea, Jainkoarekin topo egiteko menturan. Liburuaren hirugarren eta azken partean, aztertzen dute nola Lur berri bat moldatzerat deituak giren, gogo onez bide egiten duten gure garaikide guziekin batera.

Gizarte sekularrak Jainkoa baztertu badu ere, Biziak beti indarrean sartzen segitzen du gizon-emazteen baitan eta artean, bereziki elkar-ezagutzeak eta elkar-lokarritzeak sustatzen duten esperantza frogatuz. Hauxe diote gure ikasle gazteek: “Guk, kristau gazteak, goraki aitortzen dugu elkar-ezagutzearen dinamikari eskubide osoa egingo dion jendartearen ezinbesteko eraikuntzan parte hartu nahi dugula… Gure herritar engaiamenduaren helburua hauxe da: guzientzat bizigarri izango den Lurrean, norberaren loratze librea bermatuko duen mundua eraiki.”

Ondorioz, gure misionea bikoitza da: batetik, guzientzat desigarri izango den munduaren eraikuntzan parte hartu, eta bestetik, errotik bestelakoa izango den mundu bat posible dela esperantzaz iragarri eta aukera hori gure artean jada obratua dela jakinik jokatu. Gogora heldu zaut errepika hau: “Jainkoaren Erreinua noizko den ez galda! Jainkoaren Erreinua gure artean da!”

Gauza frogatua da engoitik giza aktibitateen eragina Lur planetaren gainean, aitzinekorik gabekoa dela. Garai ekologiko berri batean sartuak gira, Antropozena deitzen da hau. Lurra guzientzat bizigarri geldi dadin etorkizunerako, premiazkoa da gure eguneroko bizimoldeak (elikamoldea, garraioa, energia…) aldatzea. Horrek eramango gaitu beste kultura eta erlijio batzuek Naturarekiko duten harremana deskubritzerat, hauekin lokarritzerat, munduaz ditugun ikuspegi desberdinak trukatzera. Utzi behar dugu gure burua “ebanjelizatzerat”, gizakia bere ingurune naturalarekin baketzeko beren bizia eman dutenenganik, nahiz, hauentzat, Jainkoari erreferentzia baitezpadakoa ez izan. Trukaketa hortan elgarrekin ikasi behar dugu gure egoera berriaz jabetzen: ez dugu soilik gizatiarrak izan nahi, baina ere zinezko lurtarrak.

Ondorioz bihozberritze bide bat hartzera deituak gira, gure baitan aldi berean beldurra eta zoramena sortzera utziz: elgarri josiak dauden ekosistemak desagert ditezkelako beldurra alde batetik, eta engaiamendu argi eta gozagarri bat hartzeko aukera bestetik.

Eta hemen nere lekukotasuna agertu nahi dut “Bizi!” elkarteak gure artean bultzatu duen “Eliza Berdea Labela” aipatuz. Ekimen hau ez du “Bizi!”-k sortu, baina bai bultzatu Iparraldeko kristau elizen artean. Erronkaren premiatasunaren aitzinean jarri gaitu, eta huni buru egiteko elgarrekin lanean hartzera lehiatu, molde ekumenikoan (bereziki Protestanteekin) eta gozagarrian. Dakigularik “Bizi!” elkarteko militante asko ateoak edo sinesgabeak direla. Hola ulertzen dut “gure burua “ebanjelizatzerat” uztea”.

Engaiamendu hori hiru arlo nagusitan planteatzen dute gure ikasle gazteek:

– bizitza baldintzak kolektiboki aldatzerat lehiatu: lanaren antolakuntza zientifikoaren gizalege gabetasuna salatu, eztabaida sakon bat zabaldu ekoizpen sistemen antolakuntzari dagokionez, elgarrekin bizitzeko jartzen ditugun legeak eta arauak ber-definitu, zerga sistema ekologiko anbiziotsu bat bideratu…

– bide sozial eta ekologikoak elkar-lotu: “martxandizatze” fenomenoa, desberdintasun sozio-ekonomikoen areagotze eskandalagarria, “eskaintza-guttiena”-ren bilaketa lehiatsua salatu eta hauen kontra gogorki borrokatu. Justizia soziala berdin ekonomikoa jokoan dira, hertsiki lotuak izanik.

– ostatu-emaitearen zentzua biraurkitu: badira egoera larriak (etorkinena adibidez), baina eguneroko bizian emana zaiku “besteari” ongi etorria egiteko aukera, berari hitza emanez eta bera entzunez. Harreman hori probetxugarri gertatzen da bakotxarentzat, barne aldaketa sustatzen du.

Azkenik, erran dezagun ez dela aski norberak bere kontsumo moldeak aldatzea. Kolektiboki jokatuz, ekintza politikorako altxagailu bihurtu behar dugu, gure botoa erabakigarria dela argi izan behar dugu. Molde hortan munduan ari den Izpirituaren lanean parte har dezakegu, guhaur ko-kreatzaile bihurtuz. Gizakia, ospatzeko egina da, besterik gabe. Dena arra-asmatu beharra dago. Lur berri bizigarri baten eraikuntzan parte hartzeko agertzen dugun gaitasunean jokatzen da, orai eta hemen, Erreinuaren baitako gure inplikazioa. Hara Misionea!

Peio Ospital

2018-05-07

KONTSERBATISMOAK ATERABIDERIK EZ

By , 2018/01/27 07:32

Adiskide batek gidaturik, eskuratu dut hiru goi-mailako unibertsitate-ikasle gaztek berriki argitaratu duten liburua. Izena dute Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie eta Anne Guillard. Liburuaren izenburua da “Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien” (Ed. De l’Atelier).

Hiru atal edo zatitan egiten dute kristau engaiamendu berri baten aldeko aldarrikapen eta dei beroa. Hiru atal hauek zuenganatzera lehiatuko naiz eni doazkidan hiru artikulutan. Lehen atalaren izenburua da “Kontserbatismoak aterabiderik ez”.

Sar-hitzan berean idazleek diote kristau askok beren fedea ulertzen dutela gaur egun munduak sortzen dituen griñabideen kontrako hesi edo harresi bezala. Zorroztasun eta nortasunezko katolizismoa aldarrikatuz, erlijionean bilatzen dute bizikidetzaren ikuspegi segurtagarri eta ordenatu bat. Ondorioz kontserbatismora jotzen dute, bizi ditugun aldakuntza antropologiko eta sozialek andeatu ez dezaten eskutan dugun balore burutuen ondarea. Aldi berean islama ikusten dute soilik buru egin behar zaion mehatxu bat bezala.

Horren parean, ikasle gazte hauek diote: “Gu, kristau gazteak izanik, uko egiten dugu gisa hortako gurutzada moral batean sartzeari… Alderantziz, ebanjeliozko griñak sustaturik, mundua ulertzera lehiatzen den kristatasunaren lekuko izan nahi dugu, eta ere behartsuenen garrasiaren eta Lurraren hersturaren entzule.”

Horrek behartzen ditu kristauak lehentasunen hierarkia berri bat jartzera, norberaren garapen askea bermatuko duena guzientzat bizigarri izango den Lurrean. Sekula ez bezalako paradigma aldaketa baten aintzinean gertatzen gira: ohartzen ari gira Lurra, suntsiezinezko oinarria izan ordez, bizitoki guziz hauskorra dela. Horrek eramaiten gaitu bai Kreazioaren bai Inkarnazioaren zentzua ber-aurkitzera. Kristau engaiamendu berri baten aukeran gertatzen gira: munduaren bidera joaitea, Jainkoarekin topo egiteko menturan. Hori deblauki esperantzaren alde jartzea da. Horrek eramaiten gaitu kristau guneez haratago elkarrizketa toki baten zabaltzera, justizia eta zentzu bilatzaileekin bat eginez elgarrekin aritzeko bideak bilatzeko.

Hunek guziak erlijionea eta politakaren arteko harremana aztertzera eramaiten gaitu.

Gauza argia da F. Hollande-n hautapenak, 2012an, balore tradizionaleei atxikiak diren frantziar katolikoen mobilizazioa ekarri zuela. Gogoan ditugu “La Manif pour tous”-en manifestaldiak. “Sens commun” mugimenduak lagundu zuen F. Fillon eskuin alderdiko primarioetan garaile ateratzen, eta, neurri batean, “Trocadéro”ko arrakasta bermatu zuen. Gisa hortan gai sozialak politika jokoaren erdian kokatzeko bere gaitasuna agertzen zuela. Manifestaldietan parte hartuz, eskuin muturreko edo katolizismo ultra-kontserbadoreko buru notable batzuek biktima jarreraren garapena bultzatu zuten. UMP/LR mugimenduak eta ere Frente Nazionalak etekinak atera dituzte hortik. Dominique Rey, Toulon/Fréjus-eko apezpikuak, Marion Maréchal-Le Pen gomitatuz 2015eko Sainte-Beaume-ko udako unibertsitatera, arrunt (ohiko) bilakarazten zuen gisa hortako jokaera. Ondorioz, alderdi hoiek aurkitu dute hor nolabaiteko geriza edo zilegitasun moral bat. Aldi berean, ezkerreko alderdieri buruz prudentzia baino gehiago mesfidantza zoakioten.

Hori guzia ikusirik, iduritzen zaigu beharrezkoa eta premiazkoa dela katolikoek bestelako jarrera bat har dezaten politikan, behartsuen eta Lurraren garrasiek toki har dezaten arlo politikoan. Aita Sainduak Laudato Si entziklikan (§62-63) garbi azpimarratzen du beharrezkoa dela kristauen eta sinesgabeen – edota bestela sinesten dutenen – arteko lankidetza pratikoa sustatu.

Ordua da kontserbatismo idorretik topaketaren arriskura pasatzeko. Munduarekiko elkarrizketa hortan gure burua arriskuan jartzera deituak gira, aintzinetik jakin gabe zer ikasiko dugun hortik, jakin gabe ere nola tokiz aldatuak izanen giren.

Kristo piztuaz eman nahi dugun lekukotasuna ez da entzungarri izango baldin eta  gure garaiko gizon-emazteekin partekatzen dugun hizkuntzara egokitzeko arriskua hartzen ez badugu, jakinik (eta onarturik) kultura horretan Jainkoari erreferentziak premiatasuna galdua duela. Erronka da sinestea gure fedea handitua aterako dela altertasunen arteko proba hortarik. Azkenean, esperantzaren erronka da. Hitz batez, kontserbatismo antzuaren ordez esperantza pizgarria.

 

Peio Ospital   (2018-01-22)

AITA SAINDUAREN IKUSPEGI ….

By , 2017/11/28 12:47

FRANTZISKO AITA SAINDUAREN

IKUSPEGI TEOLOGIKO ETA PASTORALAK

 

Segitzen dut agorrilaren 10eko eta urriaren 12ko HERRIAn (N° 3413 eta 3420) “Herriaren Teologia” hasi sailarekin, Juan Carlos SCANNONE jesuita argentinarrak iragan apirilean argitaratu “Herriaren teologia” (Ed. Lessius) liburua aztertuz.

Ikusi ditugu liburuaren lehen zatian idazleak egin hurbilketa historikoa eta bigarren zatian  aztertu herri teologiaren alderdi inkulturatua. Liburuaren hirugarren eta azken zatian J.C. Scannone-k zehazten ditu Aita Sainduaren ikuspegi teologiko eta pastoralak. Hau da nere gaurko solasa.

Frantziskok Herriaren teologiaren oinarriak (kultura, inkulturazioa eta herri debozioa) bere gain hartzen ditu, eta hortik abiatuz egiten du bere ekarpen pertsonala, ez bakarrik herri pastoraltzari eta Elizaren gobernuari, bainan ere justizia, bakea eta guzien on unibertsala bilatzen duen politika nazionala berdin nazioartekoeri. Erran daiteke aitzina eramaiten duela Batikano II.ren burutu gabeko agenda, paradigma sozio-kultural berri bat ekarriz.

Lehen lehenik “bazterketaren eta zuzengabekeriaren ekonomiari ezetz” erran behar diogu gaur. Hil egiten du ekonomia horrek”, baztertuak sortzen, erran nahi baita hondakin “soberakinak” (EG 53). Ezetz ere “axolagekeriaren globalizazioa”ri (EG 54), “diruaren fetixismoa eta aurpegi gabeko eta egiazko giza helbururik gabeko ekonomiari” (EG 55). Ezetz oraino  “merkatuen erabateko autonomia eta finantza-espekulazioa babesten duten ideologieri” (EG 56), berdin zerbitzatzeko orde agindu egiten duen diruari (EG 57, 58). Ezetz azkenik “gizarte- eta ekonomia-sistema zuzengabea”ri (EG 59).

Hori guzia aldatzeko, paradigma sozio-kultural berri bat proposatzen du Frantziskok, eta hortarako bi bide gutienez eskaintzen ditu: lehena aurkitzen da pobreen bizitzan eta lagunartekotasunean, eta bigarrena herri mugimenduetan.

Lehen bidea zehazten du, adibidez, Aita Sainduak Laudato Si entziklikan, “eguneroko bizitzako ekologia” aipatzen duenean (LS 147-155). “Miresgarria da nolako sormena eta eskuzabaltasuna duten pertsona eta talde batzuek bizi diren inguruneko mugak aldatzeko, bizi dituzten baldintzen ondorio txarrak hobetzeko eta nahaspilaren eta eskasiaren erdian beren bizitza bideratzen ikasteko” (LS 148). Jokaera antisozialetara eta indarkeriara eraman dezaketen eskasia handiko auzuneetan, “hala ere, behin eta berriz erran nahi nuke maitasunak indar handiagoa duela” (LS 149).

Herri mugimenduak aldien ezaugarri bezala ikusten ditu Frantziskok. Bazko argi izpiak ikusten ditu pobreak historia eragile bihurtzen direnean, justiziaren alde indarkeriarik gabe borrokatzeko agertzen duten sormenaz, diruaren idolatria ukatuz eta, gain gainetik, solidaritatea praktikatuz.

Azkenik, Frantziskok lau oinarri jartzen ditu bakezko, justiziazko eta haurridetasunezko Herriaren eraikuntzarako, Elizaren Irakaspen Sozialaren oinarrietarik sortzen direnak. Bakea ulertu behar da “gizakien arteko zuzentasun perfektuagoa dakarren ordena” bezala, “guzien erabateko aintzinabidearen fruitu” bezala (EG 219).

 1. Espazioaren gainetik dago denbora: “bekatu nagusienetarik bat izaiten da botere-guneak lehenestea, prozesuen denbora lehenesteko ordez… Denbora da espazioak zuzentzen dituena; argitu egiten ditu eta itzulbiderik ez duen etengabeko hazkundearen kate-maila bilakatzen” (EG 223). Irizpide hau ebanjelizatzeko ere arras egokia da.
 2. Gatazkaren gainetik dago batasuna: gatazkari buru egiteko molde egokiena da “gatazkaren sufrimendua onartzea, konpontzea eta ibilbide berri baten kate-maila bilakatzea” (EG 227). “Elkartasuna… historia egiteko era bat bihurtzen da…” (EG 228). Elkarrizketa da bidea, “topaketaren kultura” bultzatu behar da.
 3. Ideia baino garrantzitsuagoa da errealitatea: ideia eta errealitatearen “artean etengabeko elkarrizketaren beharra dago, ideia errealitatetik urrundu ez dadin lan eginez” (EG 231). Ideia esklusiboa bihurtzen denean, errealitatearen perzepzioa desitxuratzen du. Onezia eta zuhurtzia behar dira hortarako, mundutarkerian ez erortzeko. Izan ere, batzuk “besteak baino gehiago direla uste dute, arau jakin batzuk betetzeagatik edota iraganari dagokion katoliko izaiteko era batekin leialtasun hautsezina dutelako. Elitismo narzisista eta autoritarioa dakarren ustezko segurtasun doktrinal eta diziplinarioa da; ebanjelizatu beharrean, besteak aztertu eta sailkatu egiten dira, eta graziarekiko bidea erraztu beharrean, besteak neurtzen agortzen dira indarrak” (EG 94).
 4. Zatiaren gainetik dago osotasuna: “globalizazioaren eta tokian tokikoaren artean ere bada tirabira” (EG 234). “Eredua poliedroa da, berezko izaitea gordetzen duten zati ezberdinen batura baita. Ekintza pastoralak zein ekintza politikoak poliedro hortan altxatu nahi dute bakoitzaren onena” (EG 236).

Lau oinarri horiek dizernimendurako irizpide gisa erabiltzen ditu Bergoglio-k. Diego Fares-ek dio “entzuten duten begiak” dituela. Eta erranaldi hunekin bururatzen du bere liburua J.C. Scannone-k: “Bergoglio ez da bakarrik herriaren aita saindua, aldien ezaugarrien dizernimenduaren aita saindua ere bada”.

 

                                                                                                                                 Peio Ospital

                                                                                                                                 2017-11-27

 

TEOLOGIA INKULTURATUA

By , 2017/10/11 07:29

 

Segitzen dut joanden Agorrilaren 10eko HERRIAn (N° 3413) “Herriaren Teologia” hasi sailarekin, Juan Carlos SCANNONE jesuita argentinarrak iragan apirilean argitaratu liburua aztertuz. Liburuaren izenburua da “Herriaren teologia”, eta azpi-izenburua “Frantses aita sainduaren erro teologikoak” (“La théologie du peuple – Racines théologiques du pape François” – Ed. Lessius).

Ikusi dugu liburuaren lehen zatia izan dela hurbilketa historikoa. Bigarren zatian, lau kapitulutan, idazleak aztertzen da herri teologiaren alderdi inkulturatua.

Alabaina, Aita Saindu hunek aintzat hartzen du behartsuen aldeko hautua erranahi (edo maila) teologiko (EG 198) bezala, eta jaiera (edo debozio) herrikoiaren agerpenak gune teologiko (EG 126) bezala ikusten ditu teologia inkulturatu baten prozesuan, fedearen inkulturazioaren zerbitzurako, “inkulturazio bezala ulertutako ebanjelizatzearen garrantzia” (EG 122) azpimarratuz.

Baieztapen horiek balio dute ez soilik Latindar Amerikarentzat, unibertsalki balio dute, “ebanjelizatze berria pentsatzekoan, bereziki, arreta merezi dutenak” (EG 126) dira.

 1. C. Scannone-ren arabera, azken ohar hau Europari bereziki zuzendua da, sekularizazio indartsutik sekularismora pasa den lurraldea delako. Hemen konbertsio bat, bihotz berritze bat beharrezkoa da. Hain zuzen urrikalmenduak eta behartsuen – baztertuen – errefuxiatuen (kristauak izan edo ez) alde gauzatu konbertsio historikoak irakats dezakete erlijiotasuna Europearreri, haueri agertuz bizitzaren eta erlijionearen norabide azkena, baldintza hunekin: beraien bihotza urrikalmenduari idekitzekotan.

Bide hortan, idazleak erakusten du herri zuhurtzia izan daitekela herriaren erlijionearen eta teologia inkulturatuaren arteko bitartekaria. Gauzak argi gelditzeko, beharrezkoa da herri kontzeptuaz ongi jabetzea.

Teologia mota huntan herria ulertu behar da historia eta kultura baten subjektu komunitario bezala. Ez Estadotik edo lurraldetik abiatuz, baizik eta kultura eta historia beraren partalier diren eta ongi amankomun bera helburu duten bizikideen erkidegotik abiatuz.

Herri zuhurtziak bi gauza lotzen ditu: alde batetik Jainkoaren transendentziaren eta hurbiltasunaren zentzu sakona, eta bestetik naturarekiko eta beste bizikideekiko harremana bizitzeko molde berezia. Azkenean, herri baten giza bizimolde osoa da. Eta teologia ikuspegitik, zuhurtzia hunen egiatasuna ez da kultur antropologia edota filosofia irizpideetarik abiatuz neurtu behar, bainan Kristo, Jainkoaren Zuhurtzia, erreferentzitzat hartuz, gisa hortan ideologia guziak gaindituz. Pueblako Agiriak dio “herriaren erlijiotasuna dela, bere muin-muinean, bizitzaren galdera nagusieri kristau zuhurtziaz erantzuten duen balore ondare bat.”

Ondorioz, herri teologiaren arabera, pobreak ez dira soilik Ebanjelio iragarpenaren hartzaile pribilegiatuak, Eliza barnean subjekto kolektibo aktiboak izaitera ere deituak dira, ebanjelizatze-eragile izaitera.

Horiek hola, zer da herri teologiaren ekarpen berezia ?

 1. C. Scannone-k erakaspen baikor hauek ateratzen ditu: zuhurtzia izpiritual hunek
 2. a) zuzenean jotzen du erlijionearen eta fedearen iturrietara, konplexutasun kontzeptualetan sartu edo galdu gabe. Gisa hortan karismatikoagoa, profetikoagoa eta eskatologikoagoa agertzen da.
 3. b) bizitzaren zuhurtziak erakasten duena baloratzen du, hau da fedea eta eguneroko bizitza eta tokiko kulturaren arteko konexio intimoa.
 4. c) teologia akademikoari egiten dio etengabeko kritika hau: herri pobre eta sinesdunak lehen mailara ekartzen du fedeak errealitatearekin duen zerikusia.
 5. d) fedea arrazoinak menderaezina dela baieztatzen du.
 6. e) Pobreen teologiak teologia profesional edota akademikoari hausnartoki berri bat eskaintzen dio Jesusen Jainkoa hobeki ezagutzeko eta ezagutarazteko.
 7. f) teologia zientifikoari eskaintzen dizkio galdeketa eta norabide berriak, bere metodo propioarekin aztert ditzazkeenak herri teologiari bere ekarpen bereziak eginez.
 8. g) azkenik, herri sinesdunari emaiten dio teologia akademikoari leial agertzeko aukera edo parada, hau errezebituz herri teologiaren molde bereziaren bidetik.

Eta hortan bururatzen da liburuaren bigarren partea. Ondoko aldian aipatuko dugu liburuaren hirugarren eta azken zatia, mamitsua ere: Frantzisko aita sainduaren teologiaren eta pastoraltzaren alderdi erabakigarriak.

 

                                                                                                                      Peio Ospital

                                                                                                                      2017-10-09

Herriaren teologia 2017-08-07

By , 2017/08/10 12:32

Nere aldi huntako solasa izanen da Juan Carlos SCANNONE jesuita argentinarrak joanden apirilean argitaratu liburuaz berri emaitea. Liburuaren izenburua da “Herriaren teologia”, eta azpi-izenburua “Frantses aita sainduaren erro teologikoak” (“La théologie du peuple – Racines théologiques du pape François” – Ed. Lessius).

Juan Carlos Scannone filosofoa eta teologoa da, hispaniar eta anglosaxoi jendartean guziz ezaguna, Frantses aita sainduaren aspaldiko adiskidea. Gaitzeko obraren idazlea da. Frantsesez argitaratzen den lehen liburua da hau. Itzultzailea eta sar-hitzgilea da Francis Guibal filosofoa.

“Frantses Aita Sainduaren erro (edo sustrai) teologikoak” azaleratzean, ikerketa hunek adierazten du nundik datorren izpiritualki berdin intelektualki aita saindua: bere izan-molde eta lagunartekotasun propioaz bultzatzen duen “topaketaren kultura” aldien ezaugarri gisa irakur daiteke. Presuna orori eta herri guzieri mintzo da aita saindu hau: Izpiritua lanean da kultura desberdinetan, aldi berean unibertsaltasun partekatuaren dinamikan sartzera gomitatuz. Eta hori da hain xuxen zinezko teologia ororen xede azkena. Latindar Amerikako pobreen herri izpiritualtasuna probokatzailea ere izan daiteke modernitatearen “buru argituentzat”, hauek beren segurtamenen aiseriatik ateratzera gomitatuz eta etorkizunari elgarrekin buru egiteko bide berriak asmatzera deituz, beti testuinguru berezi batetik abiatuz eta hunen barnean kokatuz.

Hiru zati nagusi ditu liburuak: lehen zatia da hurbilketa historikoa, bigarren zatian aztertzen da herri teologiaren alderdi inkulturatua, eta hirugarren zatian agerian ezartzen dira aita sainduaren teologiaren eta pastoraltzaren alderdi erabakigarriak.

Aldi huntan lehen zatiaz ariko gira, gainez-gain. Argentinan, herri teologiaren bultzatzaile nagusienak bi dira: Lucio Gera eta Rafael Tello, eragin handia izan dutenak Bergogliok Buenos Aires-eko “txabola auzoetan” (bidonvilles) artzapezpiku zenean bideratu zuen herri pastoraltzan, behartsuen alderako lehentsasunezko maitasuna oinarritzat hartuz. Gera zendu zenean, 2012an, Bergogliok Buenos Aires-eko katedralean ehorztarazi zuen Batikanoko II. Kontzilioaren eta Medellin (1968) eta Pueblako (1979) latindar-amerikar Apezpiku Konferentzien aditu gisa ezagutuz. Eta urte berean Tello-ren dizipulu batek (P. Enrique Bianchi) bere “maisu” edo “erakasleaz” argitaratu liburua Bergogliok berak aurkeztu zuen.

Hasteko, ezinbestekoa da teologo hauen hiztegian hitzek duten erran-nahiaz ongi jabetzea. Hala nola “herria”. Herria bi zentzutara ulertu daiteke: herri-nazioa edo langile klaseak. “Argentinar eskola” lehen erran-nahiaz ari da: herria ulertu behar da ez lurralde edota klase sozial batetik abiatuz, baina bai kultura baten batasun anitzatik abiatuz, historia amankomun batean errotua,  ondasun amankomun partekatu bat bideratzeko xedearekin. Latindar Amerikari aplikatuz, pobreak dira beraien herriaren kultura propioaren zaintzaleak, beraien bizikidetza moldearen eragileak, guzien onerako izango den justizi eta bakezko proiektu historiko bat bultzatzen dute.

Herri pastoraltzaren teologiak ez ditu niholaz ere gutiesten gizarte gatazkak, baina “herria” ulertzerakoan batasuna du lehenesten. Abiapundua herriaren aintzinetikako batasuna da. Ondorioz, instituzio edota egitura injustizia herriari buruzko traizio bihurtzen da,  eta zapaltzailea da anti-herria. Herriaren erlijionea beraz, ebanjelizatze bide izaiteaz gain, giza askapenerako ahalbidea ere bada.

Askapen teologia orok bezala, argentinar joairak “ohartu – hausnartu – obratu” metodoa erabiltzen du, eta giza ala gizarte zientzien ekarpenak baliatzen ditu. Kondutan hartzen du ere jendarte zibilaren jazoera, merkatu ala Estadoaren ez-menekoa. Solidaritate edo elkartasun politikoa antolatzen da. Sareak sortzen eta indartzen dira. Justizia, bizitza, lana, kreazionearen errespetua, impunitate-eza… herri baten balore propioak dira, bainan ere “unibertsalgarriak”. Osagai modernoak gehitzen dira: laikoen erantzunkizun zabalagoa, bitarkekaritza eraginkorren bilaketa, Jainkoaren Hitz idatziaren herri interpretazioa, eliz-agintaritza molde partalierkorragoak… Osagai post-modernoak ere xertatzen dira: emazteen partehartze handiagoa, sare antolakuntza ez-piramidala, bizikizun ala lekukotasun pertsonalaren garrantzia… Eta hau guzia Jainkoaren Hitzaren argiaz argituz.

Gera-k (“herritik abiaturiko teologia” aipatzen du berak) argi esplikatzen du Elizaren pastoraltza ez dela soilik norbanakoeri zuzendua izan behar, baina bai herrieri ere: kulturak dira ebanjelizatu beharrak, berhatsueri (abandonatueneri) lehentasuna emanez. Ebanjelioa haragitu beharra dago, alderdi erlijioso eta kulturala kondutan hartuz, bainan ere soziala, politikoa, ekonomikoa…

Frantses aita sainduarentzat, horrek zinezko pastoral bihozberritzea (konbertsioa) eskatzen du. “Ebanjelizatzea” ez ditaike mugatu lehen iragarpenera. Epez kanpoko egiturekin akabatu behar da. Ebanjelizatzearen eta jende-garapen, justizi eta askapenaren arteko batasun dinamiko bat bideratu beharra dago Jainkoaren Erreinua gauzatzeko oraidanik lur huntan, nahiz eta behin betikoa ez izan oraino.

Irakurketa hunekin segituko dugu ondoko aldietan.

 

                                                                                                                                 Peio Ospital

                                                                                                                                 2017-08-07

 

 

Jesusek iragarri jainkoaren erreinua (2)

By , 2017/07/08 16:40

Iragan aldian (HERRIA N° 3379) hasi naiz zuenganatzen Xabier Andonegi-k 2016ko GOGOETA ASTEAn eman mintzaldiak. Ikusi dugu erreinatzeak jada Itun Zaharrean baduela alderdi historikoa, soziala eta teologala. Erran dugu ere Jainko herriaren eginkizun bihurtzen dela.

Jin gaiten orai Jesusera eta Itun Berrira. Erreinua hurbil zela iragarri zuenean, Jesusek esperantza ekarri zuen, bereziki behartsuentzat.

Duela guti arte, arras ohikoa zen esperantzaz hitz egitea, bai eta utopiaz ere. Utopia eta esperantza bizirik zeuden, baina kapitalismoak desitxuratu zituen: gaur egun, sinetsarazi nahi daukute utopia globalizazioaren bitartez heltzen ari zaigula.

Kritikaren edo jakinduriaren bidez, postmodernitateak utopia gaitzetsi du. Horrek, aberatsen ustez, zentzuzkoak izaitea erran nahi du; behartsuen ikuspegitik, berriz, etsipena erran nahi du. Eta hor, hain zuzen, agertzen da gure zibilizazioaren krudelkeria: gehienak esperantzarik gabe bizitzera eramaiten ditu. Halere komunitate ugari dira, isilago, beti esperantzari lotzen direnak; eta beti garatzen dira erresistentzia-mugimenduak, «bestelako mundu bat lor daitekeela» aldarrikatzen dutenak. Behartsueri buruzko elkartasunetik eta haien alde bizia eskuzabaltasunez emaiten dutenen maitasunetik bizi da esperantza.

Ebanjeliora joaz, utopia da erreinua,  behartsuen sufrimenduari erantzuten duena. Eta utopiari dagokion erantzuna esperantza da, erreinuko zeinuek elikatua: sendatzeek, indar suntsitzaileak botatzeak, mespretxatuen harrerek eta elkartasun-otorduek.

Ebanjelioko utopia, beste hainbat utopia sofistikatueri konparatuz, apalagoa da, baina gizatiarragoa, eta premiazkoagoa eta larriagoa ere bai: behartsuentzat bizimoldea justua eta duina errealitate bihurtu dadila, krudeltasunak azken hitza izan ez dezan, lehen lehenik bizitzea bera seguruago bihurtuz. Kemen handiz lan egin behar da hortarako, berdin “bizi-elkartasuna” onartarazteko. Ebanjelioak eraman behar gaitu sufrimendua erdigunean jartzera, eta ez bekatua (sobera luzaz aurkeztu daukuten moldean).

Bekatua, orduan, munduan antierreinuari presentzia aktiboa emaiten dion jokamoldea da. Zer den antierreinua ? Hiru adibide bakarrik: gaur egun 25.000 presuna egunean  hiltzen dira munduan gosez…, etorkinei elkartasuna ukatzen da… mugetan hesiak edo harresiak eraikitzen dira…

Ondorioz, presunen eta elizen prakzia (edo jokabidea) ez daiteke soilik ongi-izaitearen bilaketan mugatu, askatzailea ere izan behar du. Antierreinuari buru egitera lehiatu behar gaitu ebanjelioak, askapen-mugimenduak sortuz eta lagunduz. Eta badira borroka hortarako zilegizko bideak. Entzun behar da behartsuen oihua, deia, laguntza-eskaera. Antierreinuaren errealitatea, hunen neurria eta krudeltasuna, “Jainkoaren kontrako krimena” da, eta haren kontra araberako borroka egitera deituak senditu behar gira.

Antierreinuak bere dibinitateak ere ditu, bere idoloak. Eta hauek errealitate historikoa badute, gure artean kokatuak daude, eta salbamena eskaintzen dute.

Zeren itxura dute bada ? Pueblako Konferentziak (1979) identifikatu zituen: aberastasuna eta botere politikoa adibidez. Oscar Romero apezpikuaren arabera, aberastasuna eta jabetza pribatuaz gain, nazioen segurtasuna eta herri-antolaketa absolutu bihurtzea da idoloa. Absolutu bihurtzen direnean, erakundeak idolo bilaka daitezke ere.

Xabier Andonegik, azkenean, Pueblara eta hango idoloen gaitzespenera itzuli behar dela dio, hiru gauza kondutan izanik.

            Lehena pastorala, garrantzi handikoa: sekularizazio eta agnoztizismoaren kausak aztertzean, errexegi kentzen da hutsa elizei eta kristauei. Idolatria estaltzen da jatorrizko bekatu teologal gisa.

            Bigarrena historikoa: gaur egun idoloak bateratu dira zerbait gisaz, eta sistema neoliberalean elkartu dira. Gertakariak argiak dira, bai eta azpian dagon ideologia ere: bi blokeen arteko gerlan (Ameriketako Estatu Batuak eta Sobietar Batasuna), lehena atera zen garaile, eta horrek inperioa izaiteko eskubidea eman zion. Izan ere, inperioa idoloa da, planeta osoa kontuan hartuz geroz, eta nolabaiteko “lapurketa”ren itxura ere du. Hori ez litaike ahantzi behar ez teologian, ez eta elizak epaitzean ere.

Ez da ahantzi behar ere Mendebaldearen “ongi bizitzea” neurri handi batean oinarritua dagola Hirugarren Munduaren sufrimenduan eta “gaizki bizitzean”, beraz huni buruzko bihotz-gogortasunean. Eta globalizazioak ez ditu gauzak hobetu. Fedeak, ondorioz, anti-idolatrikoa izan behar du aktiboki.

            Hirugarrena, fenomeno askitto berria da: idoloen itzultzea. Jainko monoteistak elgarren kontra borrokan ari diren bitartean, politeismoaren jainkoak ongi bizi dira elgarrekin; pluralismoa eta bizikidetza laguntzen dituzte. Baina horren ondorioa da desargertzen dela biktimen alde egiten duen Jainkoa, eta hunekin batera alteritate desafiatzailea, galdera-sortzailea eta aukerak emaiten dituena. Eta alteritate hori huntan datza: “bestea” hor dagola onartzean, bereziki behartsua.

Gai hunekin segituko dugu ondoko aldian ere.

 

                                                                                                                      Peio Ospital

                                                                                                                      2017-01-23

 

ELIZA eta ARMAGABETZE EGUNA

By , 2017/07/08 14:10

Apirilaren 8an Baionan iragan den ETAren armagabetzearen egunak eztabaida asko sortu du bazterretan, eta Eliza barnean ere. Izan ere, Mateo Zuppi Boloñako artzapezpikuaren presentziak eztabaida maila publikora ekarri du.

            La Croix egunkariaren arabera, Euskal Herri bi aldetako apezpikuak ez dira bisita hortaz aintzinerat  jakinean emanak izan, eta beraien “durduza” guti edo aski agertu dute. Marc Aillet Baionako apezpikuaren iritziz, “apezpiku bat elizbarruti (edo diosesa) batera joaiten denean, egoki da tokiko karguduna jakinean eman dezan; ez du beraz itxura onik emaiten. Gauzak, iduriz, arras presaka egin direlako seinalea ditaike.”

Jose Ignacio Munilla Donostiako apezpikuak, bere aldetik, “Elizaren irudiaren erabilkeria bat” besterik ez dela dio, “ez dakigu zer taularatzeko”.

Denboran piska bat aintzinago joaz, martxo ondarrean El Correo egunkarian agertu elkarrizketa batean, Mario Iceta (Bilboko apezpikua), Juan Carlos Elizalde (Gasteizko apezpikua) eta Jose Ignacio Munilla-k aitortzen zuten armagabetzea, bai eiki, “bakerantzko urrats bat” dela, bainan “guziz eskasa”. Eskatzen eta igurikatzen dena, ETA erakundearen desegitea da. Gisa hortan, apezpikuek argi eta garbi Madrileren jarrerarekin bat egiten dute.

Horiek hola, Euskal Herriko elizbarruti orotarik eta zazpi probintzietarik armagabetzearen egunakari Baionara diskretuki etorri hainbat eta hainbat fededunek nola bizi izan dute gertakaria, eta zer izan da apezpikuen jarrerari egin dioten ihardespena ?

Lehen lehenik gogoratu behar da Bakearen grina euskal Kristau Erkidegoaren egundainoko eta tai gabeko ardura izan dela, bereziki Hegoaldean, ETA sortu baino aintzinagokoa, hala nola diktadura frankistaren aroan. Urteetan zehar antolatu izan dira jarraituki ibiladi eta ospakizunak, bereziki Arantzazuko Saindutegira, milaka ta milaka jende bilduz elizbarrutiaren gerizapean.

Gogoratu behar da ere 1998ko su-etenaren garaian, Jose Maria Aznar Espainiako gobernuburua zenean, Juan Maria Uriarte, orduan Zamorako apezpiku zelarik Donostiara izendatua izan aintzin, ararteko izan zela Zurich-en, Suizan, gobernu ordezkarien eta ETAko buruen arteko topaketan.

Nola ulertu orduan Euskal Herriko apezpikuen isiltasuna eta inplikazio-eza armagabetzearen egunari buruz, eta, orokorkiago, bidean dagon bake prozesuari buruz ?

Asko gira, mugaz bi aldetarik, pentsatzen dugunak gaur kargutan dauden apezpikuen izendapena ez dela ustekabe hutsa, bainan bai ongi asmatu eta bideratu estrategia baten ondorioa, 1994tik 2014era Madileko artzapezpiku egon zen Rouco Varela kardinalak kudeatua, bi aldiz Espainiar Apezpikuen Konferentziaren buru egon delarik, alderdi kontserbadorea ordezkatuz. Estrategia horren helburua zen Elizak eta eliz-gizonek herriarekin zuten lokarri historikoa apurtzea edo haustea. Erran daiteke estrategia horren fruituak ikusten ditugula gaur.

Bainan, zorionez, Elizaren presentzia Euskal Herrian ez da mugatzen bere agintarienari. Batzuen ustez, Mateo Zuppi-ren presentzia Baionan ulertu behar da Batikanoaren mezu bat bezala hemengo apezpikueri zuzendua, hauek gertakariaren neurria hartu ez dutelako. Elizaren baitan, eta haratago ere bai, hainbat eta hainbat boz altxatu dira presentzia hau goresteko eta zoriontzeko, apezpikuen jarrerari buruz, aldi berean, ulergaiztasuna eta gaitzespena adieraziz.

Nere aldetik, erran nezake oinarriko Eliza, bai, hor zegoela, diskretuki baina saldo handian, bake prozesuan parte hartzen duelako hainbat urte hauetan. Hala nola Bakearen Artisauen bozeramaileetarik bat, elizbarrutiko Erakaskuntza-buru ohia, ATXIK BERRITUZ Kolektiboko kidea da. Bera bezala, beste lau kide, bestelako kargudun gisa, deia izenpetu duten 53en artean zeuden.

Berdin, oholtzara gainera igo diren Baionako Agiria izenpetu duten 110 kideen artean zeuden Hegoaldeko oinarriko Elizaren hainbat ordezkari: “Kristau Elkarte Herritarrak”, “Herria 2000 Eliza”, “Euskal Herriko Apaiz Koordinakundea”. Iparraldeko “Herriarekin” apez taldeko kideak ere hor zeuden, 40 urte huntan beste edozein erlijiodunekin bakearen alde lan egiten dutenak.

Eta ehunka ginen ere Bainako karriketan kristau umilak, argi izanik bakerantzko bidean egun horrek garrantzi handiko urrats bat markatzen zuela.

Gisa hortan, are bistakoagoa da Euskal Herriko Kristau Erkidegoan gaur egun herriaren eta eliz-agintarien artean dagon urruntasuna (haustura ?).

Bururatzeko, erran nezake “Jesusen Eliza” hor zegoela, bai, Bainako karriketan apirilaren 8an. Apez Nagusi eta Farisauena, aldiz, ez. Baina… nolaz harritu ?

 

                                                                                                                      Peio Ospital

                                                                                                                      2017-04-24

ELIZA HELDUTASUN BIDEAN 2016 08 11

By , 2016/08/11 06:52

Gaurko lerroak PERIODISTA DIGITAL sarean aurkitu ditut, Jorge COSTADOAT jesuistaren
artikulua da. Hau Txileko Unibertsitate Pontifikalean Teologia (Kristologia, Trinitatea) erakasle
egon da hogoi bat urtez. Baina, duela sei bat hilabete, erakasle-kide eta ikasle askoren (1000
sinaduratik gora) harridura sortuz, tokiko Artzapezpiku-Kardinalak kargua kendu dio, arazo
pedagogikoak aintzinatuz eta teologoari leporatuz Elizaren Magisteritza Erakaskuntzatik baztertzen
zela. Segurkiago, Jorge Costadoat-ek ordaintzen du Askapenaren Teologiari doakion “hurbiltasuna”
eta ere Anvers-eko Bonny apezpikuari agertu dion sustengua, hunek entziklika polemikoak
(“Humanae Vitae” eta “Familiaris Consortio”) gogorki kritikatzen dituenean, berdin Eliza barneko
kolegialitate falta morala gaietan salatzen duenean.
Dena dela, arras zentzuzkoa eta bidezkoa iduritzen zait J. Costedoat-ek proposatzen duen
hausnarketa eta huntaz parte emanen dautzuet. “Amoris laetitia” dokumentutik abiatzen da, eta
azpimarratzen du nola Aita Sainduak, Idazki Apostoliko hunen bidez, ber-planteatzen dituen apez
eta laikoen arteko harremanak.
Orai arte, molde bertikalean funtzionatu dute harreman horiek. Batikanoko II. Kontzilioak
argitu du ebanjelizatze misionea bataiatu guzien erantzunkizuna dela: oroitarazi du Ebanjelioa
oroz gainetik presuna arteko lekukotasuna dela, sobera usu endoktrinatze bide edo tresna gisa
erabilia delarik, adierazpen teologiko abstraktoak edo erranaldi orokorrak baliatuz.
Familiaren Sinodoa kari, Aita Sainduak dinamika berri bat bidean jarri nahi izan du:
helburua pastorala zen eta ez doktrinala. Apezpikuak behartu nahi izan ditu elgarrekin lan egitera,
gai minberatsuak, ordu artean tapatuk edo estaliak bezala, elgarren artean eztabaidatzera, mundu
zabaleko kristauen arrangurak eta asmoak kondutan hartuz.
Argitaratu den Idazkiak azpimarratzen du elizatiarren askatasunaren garrantzia, berdin hauen
kontzientziaren errespetua. “Kontzientziak moldatzerat deituak gira, eta ez hauen ordez jartzerat”
(AL 37). Aita Sainduak garbi aitortzen du huts bat dela, apezen partetik, presunen bizia kudeatu
nahi izaitea. Ez hauek ez nihork ez dauka eskubiderik bikoteek erabiltzen duten metodo
antisorgailuetaz kondurik galdegiteko. Presunak izpiritualki laguntzeko garrak ez dezake legitimatu
haien kontzientziei buruzko errespetu falta.
Apezeri galdegiten du Aita Sainduak konfesategiak ez ditzaten tortura gela bihurtu, bainan
bai Jainko urrikalmenduaren toki (AL 305). Berdin, urrikalkor izan behar da “legez kanpoko”
egoeran gertatzen diren bikoteekin Elizaren bizitzan osoki parte hartu nahi dutenean. Ez doakiote
apezeri haueri baimena emaitea. Apezen egitekoa da bikote horiek beren dizernimendu bidean
laguntzea, beraiek beren baitarik eta kontzientziaz erabakia har dezaten komuniatzeko edo berdin
ez egiteko.
Eta nun formatuko dira etorkizuneko apezak ? Nola egiten da besteak, beren bizitza
urratuetan, laguntzeko gai izango diren presunak formatzeko, haieri eskainiz, aldi berean
esperientzia pertsonaletik eta Elizaren erakaskuntza tradizionaletik abiatuz, berri gertatuko zaioten
hitza, egiatasunezkoa, izpiritualki askatzailea, ez-hobendunezkoa, zinez gidagarria ? Ez daukate
apezek jainkotiarragoak izaite beharrik, bainan bai gizatiarragoak beraien fedeari esker.
Azkenean, hemen jokoan dagona fedearen transmisioa da. Gazteak, neurri handi batean,
urrundu dira beraien gurasoak haurtzat hartu izan dituen Elizarenganik. Gaurko gazteak gizarte
ideki batean sortu dira, ez beti helduagoa, alderdi askotarik heldutasun eskasekoa, baina bai
presunen askatasunaz eta bilaketaz errespetutsuagoa. Ez ditaike erran gazteetaz Jainko
esperientziarako gai ez direla, katolikoak izan nahi ez dutelako. Elizan beraien etxean ez senditzeko
aitzinatzen dituzten arrazoinak ez dira gutiestekoak.
Apezen eta elizatiarren arteko harremanak askitto haur mailekoak izan dira. Laikoen
askatasunari eta dizernimenduari buruz errespetu gutiegi izan denean, ez laikoak eta ez apezak ez
dira beraien fedean handitu ahal izan. “Amoris laetitia” Idazkiaren moldatzeak, eta hunen erakaspen
baliotsuek, heldutasun handiagoko Elizari bidea idekitzen diote.
Peio Ospital 2016-08-08

Panorama Theme by Themocracy

Tresna-barrara saltatu